Skip to main content

Sailkapena

Honako hauek dituzu sailkapen honi dagozkion entitateak. Zenbakiak sail bakoitzeko jasotako espediente kopurua aipatzen du (argitaratutako espedienteak bakarrik).

Saila Dokumentu kopurua
  ANTOLAKETA POLITIKOA ETA ESKUMENAK -
  Gobernu-organoak -
  Osoko Bilkura 1
  Osoko Bilkuren espedienteak -
  Osoko Bilkurako akta liburuak 10
  Osoko Bilkurako aktak 611
  Udalaren eraketa -
  Bozeramailen Batzordea -
  Hondamen gune izendatzeko aitorpenak -
  Erakunde edo instituzioetara atxikitzea -
  Tokiko Gobernu Batzarra -
  Tokiko Gobernu Batzarraren bilkura eta erabakiak -
  Tokiko Gobernu Batzarraren akta liburua 1
  Alkatetza/Lehendakaritza -
  Alkatearen agenda instituzionala -
  Informazio batzordeak 1
  Informazio batzorde eta batzorde bereziak eratzea -
  Informazio batzorde eta batzorde berezien bilkura eta erabakiak -
  Informazio batzorde eta batzorde berezien akta liburuak 2
  Udal Batzorde Iraunkorra -
  Udal Batzorde Iraunkorraren bilkura eta erabakiak -
  Udal Batzorde Iraunkorraren akta liburua -
  Kudeaketa Batzordea -
  Kudeaketa Batzordearen bilkura eta erabakiak -
  Kudeaketa Batzordearen akta liburua -
  Gobernua eta ordezkaritza 2
  Talde politikoen kudeaketa -
  Adierazpen instituzionalak -
  Mozioak -
  Proposamenak -
  Administrazio- eta lankidetza-hitzarmenak -
  Eginkizunak eskuordetzea -
  Errege-Aginduak (serie itxia) -
  Errege-probisioak (serie itxia) -
  Erregaliak (serie itxia) -
  Kaparetasunak (serie itxia) -
  Elkarteen sorrera espedienteak -
  Elkarteak desegiteko espedienteak -
  Isun-erregistroak (serie itxia) 1
  Auzi kriminalen espedienteak (serie itxia) -
  Auzi zibilen espedienteak (serie itxia) 35
  Kargu publikoak -
  Kargu publikoaren jabetza hartzea 3
  Kargu publikoa bajak 1
  Kargu publikoaren bateraezintasun adierazpena -
  Kargu publikoen ondasun eta jardueren aitorpena -
  Beste erakunde batzuetako ordezkarien izendapena -
  Kargu publikoaren ordainsariak -
  Gobernu ekintzen kontrola -
  Galderak eta interpelazioak -
  Informazio- eta dokumentazio-eskaerak -
  Agerraldiak -
  Gobernu-neurriak -
  Araugintzako eskumena -
  Ordenantzak 2
  Araudiak 1
  Bandoak -
  Ediktuak 1
  Akordio proposamenak -
  Alkatetza dekretuak 1
  Alkatetza ebazpenak -
  Erakundeen ordezkaritza eta protokoloa 1
  Ohorezko goraipamenak -
  Senidetzeak -
  Ekitaldi publikoen antolaketa -
  Jardueren agenda -
  Antolaketa administratiboa -
  Zerbitzu orokorren kudeaketa -
  Kontratazioa -
  Obra kontratuak -
  Obra publikoen emakida kontratuak -
  Zerbitzu publikoen emakida kontratuak -
  Zerbitzu-kontratuak -
  Hornidura-kontratuak -
  Obra kontratu txikiak -
  Zerbitzu-kontratu txikiak 1
  Hornidura kontratu txikiak -
  Ziurtagirien igorpena -
  Erroldatzearen eta bizikidetzaren ziurtagiriak eta ziurtagiriak -
  Hirigintzako ziurtagiriak -
  Zerga ziurtagiriak -
  Ziurtagiri digitalen kudeaketa -
  Dokumentuen baliozkotzea eta ziurtagiri publikoa -
  Gizarte zerbitzuen ziurtagiriak -
  Portaera onaren ziurgatiriak (serie cerrada) -
  Ondarearen administrazioa -
  Ondasunak eskuratzea -
  Ondasunak erostea -
  Ondasunak eskuratzea oinordetzan -
  Ondasunak eskuratzea dohaintzan -
  Ondasunen desjabetzea -
  Ondasunak besterentzea -
  Ondasunak besterentzea salduaz 1
  Ondasunen besterentzea lagapenaz 1
  Ondasun eta eskubideen administrazioa -
  Ondasunen errentamenduak -
  Ondasunen administrazio-emakidak -
  Ondasunen erabilera puntuala -
  Ondasunen trukea 1
  Ondasunen erabilera eta aprobetxamendua -
  Udal ondasunen banantzeak -
  Udal ondasunen elkarketak -
  Ondasunen aldaketak, afektazioagatik -
  Ondasun aldaketak desafektazioagatik -
  Aldaketa demaniala -
  Ustiapenen enkanteen akta liburuak -
  Ondasunen inbentarioa -
  Ondasunen inbentarioa edo katalogoa -
  Eskriturak 1
  Ondasunen inbentario orokorraren urteko zuzenketa -
  Jabetza erregistroa 16
  Kale izendegia -
  Ondarearen defentsa -
  Babestutako ondasunen deklarazioa -
  Babestutako ondasunen deklarazioa deuseztatzea -
  Eskuhartze arkeologikoak -
  Ondarea defendatzeko prerrogatibak: Ikerketa -
  Ondarea defendatzeko prerrogatibak: mugaketa -
  Ondarea defendatzeko prerrogatibak: Etxegabetzea -
  Ondare-zehatzailea -
  Zentroen administrazioa -
  Informazio-teknologien zentro eta zerbitzuen administrazioa -
  Osasun zentroen administrazioa -
  Babes zibileko zentro eta zerbitzuen administrazioa -
  Kultur zentroen administrazioa -
  Ikastetxeen administrazioa -
  Kirol guneen administrazioa -
  Etxebizitzaren Sustapena -
  Etxebizitzak babestuak eraikitzea -
  Etxebizitza babestuak salmenten esleipena -
  Etxebizitza babestuak alokairuen esleipena -
  Etxebizitza pribatuaren alokairua sustatzea -
  Informazioaren kudeaketa -
  Dokumentuen sarrera-erregistroa 2
  Dokumentuen irteera-erregistroa 5
  Korrespondentzia (indarraldirik gabe) 28
  Dokumentuen kudeaketa eta artxiboak -
  Artxiboaren zuzendaritza eta plangintza -
  Dokumentuak kudeatzeko "modeloa" -
  Dokumentuak kudeatzeko politikak -
  Dokumentuen kontsulta -
  Dokumentuen mailegua -
  Dokumentuen identifikazioa eta balorazioa -
  Sailkapen koadroa -
  Dokumentuen transferentzia -
  Dokumentuen transferentziaren erregistroa -
  Dokumentuen kontserbazioa (egutegia) -
  Inbentarioak -
  Teknologia- eta komunikazio-azpiegitura -
  Segurtasun-gorabeheren erregistroa -
  Aplikazio informatikoen kontrola -
  Erabiltzaileen gorabeheren kudeaketa -
  Baliabide informatikoen erregistroa -
  Informazioaren teknologien sustapena -
  Telekomunikazio-zerbitzuak eta informazio-teknologiak ematea -
  Herritarren komunikazioa eta informazioa -
  Zerbitzuak gainbegiratzea eta kalitatea kudeatzea -
  Kalitate-planak eta -ikuskapenak -
  Zerbitzuen gutunak -
  Prozesuak -
  Administrazio eta zerbitzuen plangintza eta jarraipena -
  Zuzendaritza eta plangintza administratiboa -
  Kudeaketako txostenak, azterlanak eta memoriak 4
  Prozedura-eskuliburuak -
  Politikak, planak eta jarraibideak -
  Barne-funtzionamenduko zirkularrak, jarraibideak eta jakinarazpenak -
  Diru-laguntzen plan estrategikoak -
  Urteko Arau Plana -
  Zerbitzu eta unitate administratiboak gainbegiratzea -
  Euskara sustatzeko planen onarpena -
  Plangintza ekonomiko-finantzarioak -
  Larrialdietarako eta babes zibilerako planak -
  Osasun plan eta programak -
  Langileen prestakuntza planak -
  Laneko arriskuen prebentziorako plana -
  Larrialdi, ebakuazio eta suteetarako planak -
  Gardentasuna -
  Publizitate aktiboa eta datu irekiak -
  Ondasun eta jardueren aitorpenak -
  Informazio publikorako sarbidea -
  Kargu eta enplegatu publikoek informazioa eskuratzea -
  Datu pertsonalen babesa -
  Datu pertsonalak babesteko eskubideak erabiltzea -
  Datu pertsonalak babesteko betebeharrak betetzea -
  Argitalpenak, komunikazioa eta publizitate instituzionala -
  Publizitate eta irudi korporatiboko kanpainak -
  Web guneen eta sare sozialen kudeaketa -
  Argitalpenen argitalpena eta kudeaketa -
  Prentsaurrekoak -
  Giza baliabideen kudeaketa -
  Giza baliabideen plangintza, hautaketa eta hornidura -
  Espediente pertsonalak 2
  Lan-eskaintza publikoa -
  Langileen plantilla organikoa -
  Lanpostuen katalogoa edo zerrenda 1
  Langileak hautatzea eta lanpostuak betetzea: lehiaketa -
  Langileak hautatzea eta lanpostuak betetzea: oposizioa -
  Langileak hautatzea eta lanpostuak betetzea: oposizio-lehiaketa -
  Langileak hautatzea eta lanpostuak betetzea: zuzeneko hautaketa/izendapen librea -
  Lanpostuen trukeak -
  Langileak hautatzea eta lanpostuak betetzea: Programa okupazionalak -
  Lanpostuak barne igoeraren bidez betetzea -
  Funtzionarioak edo gobernu langileak izendatzea -
  Zerbitzu eginkizuna -
  Ikasleen praktikak -
  Espediente disziplinarioak -
  Matrikula liburuak (Serie itxia) -
  Ikuskaritza liburuak (Serie itxia) -
  Egoera administratiboak -
  Eszedentziak -
  Lekualdaketak -
  Itzultzea -
  Langilearen eskubideak eta betebeharrak -
  Oporrak, lizentziak eta baimenak -
  Langileen ordutegiaren kontrola -
  Erretiroak -
  Uko egitea 1
  Kontratua desegitea -
  Langileen diziplina prozedura -
  Kanpoko erakundeetako teknikarien izendapenak -
  Langileen kanpoko prestakuntza -
  Zerbitzuko aginduak eta parteak -
  Langileen eskubideak eta maila pertsonala aitortzea -
  Azterketa medikoak -
  Laneko istripuak -
  Negoziazio kolektiboa -
  Lan hitzarmenak edo itunak -
  Hitzarmenaren berrikuspena -
  Hitzarmenaren jarraipena -
  Hauteskunde sindikalak 1
  Batzorde paritarioaren aktak -
  Batzorde paritarioaren bilkurak -
  Langileen Batzordearen aktak -
  Langileen Batzordearen bilkurak -
  Enpresa batzordearen aktak -
  Enpresa Batzordearen bilkurak -
  Greba deialdiaren espedientea -
  Ordainsariak, pizgarriak eta laguntzak -
  Nominen zerrenda -
  Nominako aldaketak -
  Nominak -
  Aurrerakinak -
  Kontsumo maileguak -
  Langileen prestazio ekonomikoak -
  Langileen ordainsari osagarriak -
  Gizarte eta familia laguntzak -
  Gizarte Segurantzako kuoten likidazioa -
  Gizarte Segurantzako altak eta bajak -
  PFEZren likidazioak -
  Mutuen likidazioak 2
  Zerbitzuagatiko dietak eta kalte-ordainak -
  Zerbitzu juridikoak 9
  Prozedura judizialak -
  Prozedura zibilak -
  Prozedura penalak -
  Prozedura laboralak -
  Administrazioarekiko auzien prozedurak -
  Prozedura ekonomiko-administratiboak -
  Prozedura administratiboak -
  Prozedura administratiboak -
  Alegazioak eta administrazioen arteko errekurtsoak -
  Ondare-erantzukizuneko prozedurak -
  Jabari publikoko kalteen erreklamazioa -
  Gora jotzeko errekurtsoak -
  Prozedura orokorreko zehapen espedienteak -
  Jarduketa judizialak -
  Txosten juridikoak -
  Ordezkaritza ahalordeak -
  LURRALDEAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA -
  Populazioaren kudeaketa -
  Biztanleen Udal Errolda 1
  Biztanleen Udal Erroldan alta ematea -
  Biztanleen Udal Erroldan baja ematea -
  Aldaketak Biztanleen Udal Erroldan 3
  Biztanleen udal erroldaren helbide aldaketak -
  Biztanleen udal erroldaren urteroko errebisioak 3
  Egoiliarrak -
  Pasadizokoak -
  Zentsua 1
  Biztanleen zentsua– Sarrera orokorra -
  Etxebizitza zentsoa 1
  Boletin demografikoak -
  Liburuxka osagarriak (serie itxia) -
  Errolda liburuak (serie itxia) 10
  Erroldako alta eta bajen erregistro liburuak (serie itxia) -
  Udal erregistro zibila -
  Jaiotza (Serie itxia) 4
  Jaiotza tasa. Erregistroak (Serie itxia) -
  Ezkontza. Erregistroak (Serie itxia) 5
  Heriotzak– Serie itxia -
  Heriotza. Erregistroak (Serie itxia) 1
  Dibortzioak (Serie itxia) -
  Ezkontza zibilen ospakizunak -
  Izatezko bikoteak -
  Lurraldearen kudeaketa -
  Udalerriaren izena -
  Udalerria eta lurralde-barrutia -
  Toki entitateak sortu, aldatu eta kentzea 1
  Udal mugapearen zedarriztapen eta mugak -
  Udal mugapearen aldaketa -
  Estatistika -
  Estatistikak 3
  Udal azpiegitura eta ekipamenduak -
  Obra publikoen espedienteak -
  Proiektu teknikoak 1
  Udal azpiegituren mantenimendua -
  Azpiegituren eta eremu publikoaren legezkotasunaren babesa eta zehapen prozedura -
  Eraikuntza eta lurzoruaren erabilera -
  Hirigintzako planeamendua -
  Hiri-antolamenduko plan orokorrak -
  Hiri-antolamenduko plan partzialak -
  Hirigintzako plan bereziak -
  Planeamenduko arau subsidiarioak eta osagarriak -
  Arau Subsidiarioen aldaketak -
  Udalez gaindiko proiektuak -
  Kontzertazio Batzordearen onarpena -
  Kontzertazio proiektuaren onarpena -
  Urbanizatzeko ekintza-programa -
  Urbanizazio proiektuak 1
  Xehetasun azterlanak -
  Hirigintzako zedulak -
  Hirigintza txostenak -
  Hirigintza kudeaketa -
  Hirigintzako jarduketak programak -
  Hirigintzako birzatiketak -
  Hirigintza-diziplina -
  Obra nagusien lizentziak 4
  Obra txikien lizentziak -
  Obra txikirako baimenaren aurre-komunikazioa -
  Eraistea -
  Lehen okupazioko edo erabilerarako lizentziak -
  Erabilera aldatzeko lizentziak -
  Pasabideak emateko lizentziak -
  Erantzukizunpeko adierazpenak edo hirigintzako komunikazioak -
  Aurri aitorpenak -
  Eremu publikoaren okupazioa -
  Eremu publikoa okupatzeko obra elementu osagarriekin aldez aurreko komunikazio eta erantzunkizunpeko aitorpenaren bitartez -
  Eremu publikoa okupatzeko obrako elementu osagarriekin -
  Hirigintzako arau-hausteengatik zehapen espedientea -
  Hirigintzako legezkotasunaren babesa -
  Hirigintza arloko agindu betearazlea -
  Lurzatiketarako lizentziak -
  Eraikinen Inspekzio Teknikoa (EIT) -
  Hirigintza kontsultak -
  Banantzeak -
  Elkarketak -
  Hirigintza hitzarmenak -
  Planoak -
  Jarduera ekonomikoen kontrola -
  Jarduera kaltegabeetarako lizentziak -
  Jarduera sailkatuen lizentziak -
  Jarduera kaltegabearen baimen aurre-komunikazioa -
  Jarduera baimen sailkatuaren aurre-komunikazioa -
  Irekiera baimena -
  Irekiera baimenaren aurre-komunikazioa -
  Titulartasun aldaketak -
  Ingurumenaren babesa -
  Animalia arriskutsuak edukitzeko erregistroa -
  Animalia arriskutsuak edukitzeko lizentziak -
  Erantzukizunpeko adierazpena edo ingurumen-jardueraren jakinarazpena -
  Ingurumen-plangintza -
  Ingurumenaren sustapena eta sentsibilizazio kanpainak -
  Babes Akustiko Bereziko Eremuaren deklarazioa -
  Ingurumenaren arloko zehapen espedienteak -
  Ingurumen-baimenak -
  Ingurumenaren eta jardueren legezkotasunaren babesa -
  Isurketen baimenei, uraren aprobetxamenduei eta abarri buruzko jakinarazpenak. -
  Berdeguneen eta biodibertsitatearen kudeaketa -
  Hiri baratzeen kudeaketa -
  Hiri baratzeak herritarrei lagatzea -
  Hiri baratzeen lagapena entitateei -
  ZERBITZU KOMUNITARIOAK -
  Ur hornidura 2
  Ur hornidura -
  Ur-kontagailua -
  Ur horniduraren azpiegitura eta zerbitzuen administrazioa 1
  Estolderia zerbitzu eta ur saneamendu azpiegituren administrazioa -
  Merkataritza jarduera eta merkatuak -
  Asteroko azokan saltzeko baimena -
  Udal azoka bereziak -
  Kongresuak antolatzeko espedienteak -
  Merkatuak antolatzeko espedienteak -
  Jarduera komertzialen baimen espedienteak -
  Kalez kaleko salmenta gauzatzeko baimena -
  Kontsumitzaileak sentsibilizatzeko eta informatzeko kanpainak -
  Funtzionamendu lizentziak eta ordutegi bereziak -
  Terraza mahaitxoen lizentziak -
  Hornikuntza eta Alondegiko kontrol liburuak 1
  Bideen garbiketa eta hondakinen kudeaketa -
  Ibilgailuen biltegiaren administrazioa -
  Ibilgailuak eremu publikotik kentzea -
  Zaborra jaso eta tratatzea -
  Osasun publikoa -
  Izurriteen kontrola -
  Osasun publikoaren arloko zehapen espedienteak -
  Prebentzio eta hezkuntza sanitarioko kanpainak -
  Osasun plan eta programak -
  Osasun txostenak eta parteak -
  Osasun azterketak -
  Osasun ikuskapenak -
  Polizia, babes zibila eta su-itzaltzea. -
  Herritarren segurtasuna -
  Bide segurtasuneko jarduerak eta kanpainak sustatu eta antolatzea -
  Erregelamenduak eta ordenantzak aplikatzearen ondoriozko salaketak eta arau-hausteak -
  Salaketen erregistro liburuak -
  Udaltzaingoaren esku-hartzeen txostenak -
  Atestatuak -
  Arma-baimenak (serie itxia) -
  Galdutako objektuak -
  Udaltzaingoaren ikuskapen-aktak -
  Suhiltzaileen txostenak -
  Hileta zerbitzuak -
  Errausketa-espedienteak -
  Ehorzketa espedienteak -
  Gorpuzkinak atera eta lekualdatzeko espedienteak -
  Hondakinak lekualdatzeko espedienteak -
  Nitxoak eta hilobiak erabiltzeko lizentziak edo lagapenak -
  Ehorzketa eskubideen eskualdaketa -
  Erregistroak 1
  Garraio publikoa -
  Taxi lizentziak -
  Taxien errolda -
  Erabilera bereziko garraio erregularrerako baimena -
  Eremu publikoa -
  Zirkulazioa eta gorabeherak eremu publikoan -
  Zirkulazioaren norabidea eta antolamendua -
  Trafiko isunak -
  Ibilgailu bereziak zirkulatzeko baimenak -
  Eremu arautuan aparkatzeko baimenak eta txartelak -
  Oinezkoentzako gunera sartzeko baimena -
  ZERBITZU PERTSONALAK ETA ASISTENTZIALAK -
  Gizarte laguntza eta berdintasuna -
  Gizarte laguntzako zerbitzu eta ekipamenduen administrazioa -
  Laguntza tekniko eta/edo espezializatuen eskaerak -
  Ezgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartelak -
  Laguntza goiztiarrerako banakako laguntza eskaerak -
  Ebaluazio, diagnostiko eta esku-hartze psikologikorako zerbitzuaren eskaerak -
  Toxikomanoen hezkuntza eta programa terapeutikoetarako garraioetarako laguntzak -
  Gizarteratzeko laguntza berezien eskaerak -
  Familia ugariaren titulua -
  Ardurapeko seme-alabengatik laguntzak -
  Ezgaitasuna baloratzeko eskaerak -
  Mendekotasuna baloratzeko eskaerak -
  Gizarte zerbitzuen txostenak -
  Unitate sozio-sanitarioan sartzeko eskaera -
  Adingabeei laguntzeko zerbitzu eta ekipamenduen administrazioa -
  Adingabeen familia-harrerarako diru-laguntzen eskaerak -
  Adingabeeen babesgabetasun eta arrisku egoerak baloratzeko eskaera -
  Etxez etxeko laguntza eta telelaguntza zerbitzu eta ekipamenduen administrazioa -
  Etxez etxeko laguntza zerbitzua -
  Telelaguntza eskaera -
  Etxebizitza sozialeko zerbitzu eta ekipamenduen administrazioa -
  Larrialdietarako udal etxebizitzak -
  Gizarte-bazterketa egoeran dauden pertsonentzat egonaldi labur, ertain eta luzeko etxebizitzeta sartzeko eskaerak. -
  Genero berdintasunerako eta genero indarkeriaren aurkako zerbitzu eta ekipamenduen administrazioa -
  Tratu txarren biktimentzako laguntza psikologiko eta juridikorako eskaerak -
  Tratu txarren biktima izan diren emakumeentzako harrera-zentroan sartzeko eskaera -
  Adinekoei laguntzeko zerbitzu eta ekipamenduen administrazioa -
  Adineko pertsonei laguntzeko Sendian programaren eskaera -
  Egoitzako plaza iraunkorra -
  Aldi baterako egonaldia egoitzan -
  Eguneko zentroan sartzea -
  Gizarte zerbitzuen prestazio ekonomikoak -
  Gizarte-larrialdietarako laguntzen eskaerak -
  Udalaren ur/zabor eta estolderia tasak ordaintzeko diru-laguntzak. -
  Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako prestazio ekonomikoen eskaerak -
  Kotizazio gabeko pentsioa -
  Gizarte Ongizateko Fondoko pentsioa -
  Diru-sarrerak bermatzeko laguntza -
  Laguntza Pertsonaleko Prestazio Ekonomikoen eskaerak -
  Familia ingurunea zaintzeko prestazio ekonomikoen eskaerak -
  Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoen eskaerak -
  Etxebizitzako Gastuak Osatzeko Prestazioaren eskaerak -
  Gizarte-izaerako udal diru-laguntza eskuratzeko eskaera -
  GIZARTE-HEZKUNTZAKO ZERBITZUAK -
  Kultura -
  Agenda kulturala -
  Hezkuntza -
  Hezkuntza-kanpainak -
  Ikasleen onarpenak eta matrikulazioak ikastetxeetan -
  Ikasketa-planak eta hezkuntza-programak -
  Kirolak -
  Kirol jardueren jakinarazpenak -
  Euskara -
  Euskararen erabilera maila ezaguzeko ikerketak -
  Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (EBPN) -
  Liburutegia -
  Inbentario edo katalogoa -
  Izen-emateak -
  Jarduerak antolatzeko espedienteak -
  Udalak antolatutako jarduerak antolatzeko espedienteak -
  Kultur jarduera espedientea 1
  Kirol jarduera espedientea -
  Turismo jarduera espedientea -
  Euskara jarduera espedientea -
  Liburutegietan jarduerak antolatzeko espedienteak -
  Gizarte laguntza eta berdintasun jarduerak sustatu eta antolatzea -
  Erakunde edo partikularrek antolatutako jarduerak antolatzeko espedienteak -
  Kultur jarduerak antolatzeko baimenen espedientea -
  Kirol jarduerak antolatzeko baimenen espedientea -
  Turismo jarduerak antolatzeko baimenen espedientea -
  Euskara jarduerak antolatzeko baimenen espedientea -
  Liburutegietan jarduerak antolatzeko baimenen espedientea -
  GARAPEN EKONOMIKO ETA SOZIALA -
  Sustapen ekonomikoa -
  Nekazaritza eta abeltzaintza jarduerak -
  Albaitariaren kontrola -
  Korrespondentzia (serie itxia) -
  HIltegia -
  Emate aktak -
  Erregistro liburua -
  Basoko jarduerak -
  Zuhaitzak botatzeko eta egurra pilatzeko baimen espedienteak -
  Birlandatzeak -
  Korrespondentzia (serie itxia) -
  Turismoa -
  Turismoko etxebizitzen lizentziak -
  ADMINISTRAZIOEN ARTEKO LANKIDETZA -
  Hauteskunde prozesuak 1
  Udal hauteskundeak -
  Hauteskunde autonomikoak -
  Hauteskunde orokorrak -
  Europako Parlamenturako hauteskundeak -
  Erreferendumak eta plebiszitoak -
  Hauteskunde-errolda 2
  Hauteskunde-erroldaren zuzenketak -
  Hauteskunde-erroldaren berrikuspenak eta erreklamazioak -
  Hautesleen alta- eta baja-zerrendak -
  Herritarren parte-hartzea -
  Entzunaldi publikoa -
  Herri ekimena -
  Herri kontsulta -
  Herritarren babesa -
  Erreklamazio, kexa eta iradokizunen kudeaketa 1
  Herritarren elkarte eta entitateen erregistroa -
  Armada eta segurtasun publikoa -
  Zerbitzu militarrak eta ordezkapenak -
  Deialdien espediente orokorrak 5
  Espediente pertsonalak (Serie itxia) -
  Eragozleen espediente pertsonalak -
  Eragozleen espediente pertsonalak: Ordezko Gizarte Prestazioaren kanpaina espezifikoak – Serie itxia -
  Guda hornitzeak (serie itxia) -
  Guda eta soldadutzako korrespondetzia (serie itxia) -
  Gudako ikuskatzeak (serie itxia) -
  KUDEAKETA EKONOMIKOA -
  Baliabide ekonomiko-finantzarioen administrazioa -
  Kreditu eta finantzaketa eragiketak -
  Banku eragiketak -
  Mendeko erakundeetan parte hartzea -
  Bermeak, abalak eta fidantzak -
  Merkataritza-zorra -
  Finantza-zorra -
  Fakturen erregistroa -
  Banku laburpenak -
  Kontu liburuak 16
  Gastu eta sarreren liburu orokorrak 15
  Errenta eta ordainarazpen liburu orokorrak 4
  Liburu nagusiak 1
  Eragiketen egunkari orokorra -
  Kontuhartzailetzako sarreren eguneroko liburuak -
  Kontuhartzailetzako ordainketen eguneroko liburuak -
  Balio independiente eta laguntzaileen liburuak -
  Arkeo akten liburuak 1
  Kaudalen kontuak 1
  Diruzaintzako kontuak -
  Propio eta arbitrioen kontuak -
  Kontu-hartzailetza eta kontrol finantzarioa -
  Aurrekontuaren auditoretza eta ikuskapenak -
  Txosten ekonomiko-finantzarioak -
  Kontabilitatea finkatzea -
  Aurrekontuen kudeaketa -
  Aurrekontuak -
  Ohiko aurrekontua prestatu eta onartzea 23
  Aurrekontu berezia prestatu eta onartzea (serie itxia) -
  Aurrekontuaren luzapena -
  Aurrekontuaren itxiera eta likidazioa 17
  Aurrekontuaren kontu orokorra 10
  Kredituak sortzea -
  Kreditu-aldaketa -
  Soberakinak sartzea -
  Ezohiko kreditua -
  Kreditu osagarria -
  Kreditu gehikuntza -
  Transferentzia arruntak -
  Kapital transferentziak -
  Banku transferentziak -
  Diru-sarreren kudeaketa -
  Sarrera aginduak 1
  Jaulkitako fakturak -
  Gastuen kudeaketa -
  Ordainketa aginduak 1
  Kutxa finkoko aurrerakinak -
  Gaizki ordaindutakoen itzulketak -
  Jasanarazitako fakturak -
  Tributuen kudeaketa eta dirubilketa 1
  Tributuen likidazioak -
  Zergen salbuespen edo hobari -
  Zorren gerorapen edo zatikapenak -
  Tributuen erregularizazioak eta zuzenketak -
  Zerga aitorpenak eta autolikidazioak -
  Premiamendu probidentziak -
  Bahiturak -
  Tributuen arloko ikuskapenak -
  Zerga arloko egintzen berrikuspenak administrazio bidean -
  Tributuen arloko zehapen prozedura -
  Tributuen partaidetza -
  Zordunen zerrendak 1
  Hertsatzeko isunak jartzea -
  Zerga-bilketa kudeaketan elkarlana edo eskuordetzea -
  Arbitrioen espedienteak -
  Haragi fresko eta gaziei buruzko arbitrioaren espedienteak (serie itxia) -
  Errentariei buruzko arbitrioaren espedienteak (serie itxia) -
  Eraikuntza baimenen arbitrioaren espedienteak (serie itxia) -
  Edari espiritutsu, apar eta alkoholei buruzko arbitrioaren espedienteak (serie itxia) 7
  Pisuen eta neurrien arbitrioaren espedienteak (serie itxia) -
  Hiltegiei buruzko arbitrioaren espedienteak -
  Larre eta uztondoei buruzko arbitrioaren espedienteak 1
  Utilitateen banaketa orokorraren espedienteak (serie itxia) -
  Zergen espedienteak -
  Urbanizazio kuoten espedienteak -
  Gainbalioen espedienteak -
  JEZ espedienteak -
  TMIZ espedienteak 2
  OHZ espedienteak 6
  Tasa eta prezio publikoen espedienteak -
  Luxuzko gastuen gaineko udal zergaren espedienteak (serie itxia) -
  Finkatzearen gaineko udal zergaren espedienteak (serie itxia) -
  Kasinoen eta aisialdirako zirkuluen gaineko zergaren espedienteak (serie itxia) -
  Eraiki gabeko orubeen gaineko zergaren espedienteak (serie itxia) -
  Luxuzko gurdien gaineko zergaren espedienteak (serie itxia) -
  Zedula pertsonalen gaineko zergaren espedienteak (serie itxia) 1
  Kontribuzioen espedienteak -
  Fruitu zibilen kontribuzioaren espedienteak (serie itxia) -
  Gurtza eta klero kontribuzioaren espedienteak (serie itxia) -
  Higiezinen, laborantzaren eta abeltzaintzaren gaineko kontribuzioaren espedienteak (serie itxia) 2
  Kontsumo kontribuzioaren espedienteak (serie itxia) -
  Industria eta merkataritza sorospenaren kontribuzioaren espedienteak (serie itxia) 1
  Lastoa eta tresnak ekartzeko espedienteak (serie itxia) -
  Kontribuzio berezien espedienteak -
  Errolda fiskalak -
  Errolda fiskalak: kontribuzio bereziak -
  Errolda fiskalak: Urbanizazio kuotak -
  Errolda fiskalak: gainbalioa -
  Errolda fiskalak: JEZ -
  Errolda fiskalak: TMIZ 1
  Errolda fiskalak: OHZ 22
  Errolda fiskalak: Tasak eta prezio publikoak -
  Altak, bajak eta helbide aldaketak errolda fiskalean -
  Kobrantza-zerrendak -
  Kobrantza-zerrendak: kontribuzio bereziak -
  Kobratzeko zerrendak: Urbanizazio kuotak -
  Kobrantza-zerrendak: gainbalioa -
  Kobrantza-zerrendak: JEZ -
  Kobrantza-zerrendak: TMIZ -
  Kobrantza-zerrendak: OHZ -
  Kobrantza-zerrendak Tasak eta prezio publikoak -
  Dirulaguntzak -
  Udalak jasotako dirulaguntzak -
  Udalak norgehiagokan emandako dirulaguntzak -
  Udalak emandako dirulaguntza zuzenak edo izendunak -
  Aurrekontuetan aurreikusi ez diren dirulaguntza zuzenen espedienteak -
  Bekak, laguntzak edo sariak ematea -